Leerlingenzorg

Tijdens het verblijf op onze school worden het kind en zijn vorderingen nauwkeurig gevolgd. Het doel is de ontwikkeling te volgen en er voor te zorgen dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen.

Onderwijsondersteuning
De meeste zorg wordt geleverd door de leerkracht in de groep. Hierbij krijgt de leerkracht direct ondersteuning van een of meerdere onderwijsassistenten.
Naast deze zorg, bestaat ons (zorg-)team uit:                              
- orthopedagoog
- psychologisch assistente
- intern begeleider
- schoolmaatschappelijk werker       
- sociale vaardigheidstrainers (o.a. Rots en Watertrainers)                      
- Remedial Teacher        
    

Leerlingenbesprekingen
Vier keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats. Twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken en op de beide andere momenten kunnen leerkrachten of onderwijsondersteuners een vraag rondom een leerling inbrengen. Bij een leerlingbespreking zijn de leerkracht(en), de orthopedagoog, de betrokken onderwijsondersteuners en de intern begeleider aanwezig. Tijdens deze besprekingen wordt bekeken of en welke extra hulp een leerkracht zelf aan dit kind kan geven of welke speciale ondersteuning er moet worden ingezet, bijvoorbeeld door de (motorische) remedial teacher en/of logopediste.
Als er nader onderzoek moet worden gedaan wordt de orthopedagoog ingeschakeld. Er volgt dan eventueel intern en zo nodig extern onderzoek.

Groepsplanbesprekingen                                                                                                       
Vier keer per jaar vindt er een groepsplanbespreking plaats. Tijdens deze besprekingen wordt gekeken welk (didactisch en pedagogisch) aanbod passend is voor een leerling, welke leerlingen dezelfde onderwijsbehoeften hebben en hoe dit organisatorisch gerealiseerd kan worden. Er wordt per vakgebied gekeken welke leerlingen samen een niveaugroep kunnen vormen en of de leerkracht de diverse niveaugroepen alleen kan begeleiden of er ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld door inzet van een onderwijsassistent of door een groepsoverstijgende aanpak. Bij een groepsplanbespreking zijn de betrokken leerkracht(en), onderwijsassistenten en intern begeleider aanwezig.

Commissie van Begeleiding
Nieuwe leerlingen en leerlingen waarvoor extra hulp niet toereikend is worden besproken in de commissie van begeleiding (CvB).
Deze commissie bestaat uit de orthopedagoog, intern begeleider, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker en de directie.